W końcu grudnia 2023 r. na Podkarpaciu zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy nie posiadała prawa do zasiłku. Dużą grupę stanowili również bezrobotni nieposiadający kwalifikacji zawodowych. Więcej bezrobotnych mieszkało na wsi niż w miastach.