Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zmniejszyła się liczba ludności w województwie podkarpackim w porównaniu z danymi NSP 2011. Zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast znacznie wzrosła w wieku poprodukcyjnym. Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem.