W 2021 roku wśród badanych przedsiębiorstw niefinansowych* na Podkarpaciu prawie 85% osiągnęło zysk netto. W porównaniu z 2020 rokiem wzrosły przychody ze sprzedaży na eksport, jak również przychody z całokształtu działalności. Jednostki osiągnęły także wyższy wynik finansowy netto. Zmalały jednak nakłady inwestycyjne.