W województwie podkarpackim na koniec pierwszego półrocza 2020 roku, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35-39 lat. Biorąc pod uwagę ekonomiczne grupy wieku, można zauważyć, że stale zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast wzrasta w wieku poprodukcyjnym.