Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021  populacja w województwie podkarpackim liczyła 2,1 mln osób, co stanowiło 5,5% populacji Polski. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności w województwie zmalała o 1,6%. Liczba ludności na 1 km2 powierzchni województwa w 2021 r. wyniosła 117 osób.

Udział dzieci i młodzieży (0–17 lat) w ogólnej populacji ludności systematycznie maleje. W strukturze ludności zmniejsza się udział ludności w wieku produkcyjnym, a rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym.

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było 697,9 tys. mieszkań, tj. o 12,4% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.