Powierzchnia geodezyjna gmin wchodzących w skład polskiej strefy graniczącej z Ukrainą (według stanu w dniu 1 stycznia 2008 r.) wyniosła 2007,2 tys. ha i stanowiła 46,7% ogólnej powierzchni województw podkarpackiego i lubelskiego łącznie oraz 6,4% powierzchni Polski.