Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON wpisanych było 1453,2 tys. podmiotów gospo-darki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski, co stanowiło 33,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju (4309,8 tys.).