W województwie podkarpackim w 2020 r. odnotowano zmniejszenie liczby ludności. Przyrost naturalny był ujemny. W ciągu roku zmniejszył się współczynnik zawieranych na Podkarpaciu małżeństw. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrósł w wieku poprodukcyjnym.