W I półroczu 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 145,3 mln osób i była ona o 3,1% większa niż w I półroczu 2018 r., z tego 87,4 mln dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów) i 57,9 mln Polaków (rezydentów). Zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków odnotowano w tym okresie wzrost ruchu granicznego odpowiednio o 2,4% i 4,1%.