Powierzchnia geodezyjna województwa podkarpackiego w 2015 r. (według stanu w dniu 1 I) wynosiła 1784,6 tys. ha i stanowiła 5,7% powierzchni kraju. Użytki rolne zajmowały 937,2 tys. ha, tj. 52,5% ogólnej powierzchni województwa, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 728,7 tys. ha (40,8%), grunty zabudowane i zurbanizowane – 83,2 tys. ha (4,7%), grunty pod wodami powierzchniowymi – 20,5 tys. ha (1,2%). Pozostałe 15,0 tys. ha (0,8% ogólnej powierzchni województwa) zajmowały użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne.