Powierzchnia geodezyjna województwa podkarpackiego w 2016 r. (według stanu w dniu 1 I) wynosiła 1784,6 tys. ha i stanowiła 5,7% powierzchni kraju. Użytki rolne zajmowały 923,0 tys. ha (tj. 51,7%) ogólnej powierzchni województwa, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 741,0 tys. ha (41,5%), grunty zabudowane i zurbanizowane – 84,9 tys. ha (4,8%), grunty pod wodami powierzchniowymi – 20,8 tys. ha (1,2%).