Powierzchnia geodezyjna województwa podkarpackiego w 2017 r. (według stanu w dniu 1 I) wynosiła 1784,6 tys. ha i stanowiła 5,7% powierzchni kraju. Użytki rolne zajmowały 962,0 tys. ha (tj. 53,9%) ogólnej powierzchni województwa, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 700,8 tys. ha (39,3%), grunty zabudowane i zurbanizowane – 85,8 tys. ha (4,8%), grunty pod wodami powierzchniowymi – 21,1 tys. ha (1,2%). Pozostałe 15,0 tys. ha (0,8% ogólnej powierzchni województwa) zajmowały użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne.