W województwie podkarpackim zwiększył się odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych, a mniej wytworzono odpadów przemysłowych. Mniejsze było zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności.
Wzrosła ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania. Z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza więcej wyemitowano zanieczyszczeń pyłowych, a mniej gazowych.