W końcu grudnia 2014 r. w województwie podkarpackim liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 427,2 tys. osób (według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, gospodarstw indywidualnych
w rolnictwie oraz fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji). Stanowiła ona 4,8% ogółu pracujących w kraju. Liczba pracujących na Podkarpaciu w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 4,0 tys. osób, tj. o 0,9% (w kraju wzrosła o 2,1%).