W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2017 r., polepszyła się sytuacja na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost liczby pracujących oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zaobserwowano spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.