W 2017 r. w województwie podkarpackim polepszyła się sytuacja na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost liczby pracujących oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zaobserwowano spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych, przy wzroście liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia.