W III kwartale 2016 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według danych BAEL, liczyła 917 tys. osób, a biernych zawodowo 726 tys. osób. Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej aktywni
zawodowo stanowili 55,8%, a bierni zawodowo – 44,2%. Odsetek aktywnych zawodowo zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego kwartału o 0,3 p. proc. oraz zwiększył się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,3 p. proc.