Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kwartale 2021 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15-89 lat pracujący stanowili 50,9%, bezrobotni - 2,4%, a bierni zawodowo - 46,7%. Wzrósł w skali kwartału zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia (odpowiednio o 1,3 p.proc. i o 1,6 p.proc.). Natomiast zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim okresem stopa bezrobocia (o 0,7 p.proc.).