W III kwartale 2017 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według danych BAEL, liczyła 934 tys. osób, a biernych zawodowo 704 tys. osób.

Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, aktywni zawodowo stanowili 57,0%, a bierni zawodowo – 43,0%. Odsetek aktywnych zawodowo zwiększył się zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak również w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (odpowiednio o 0,9 p. proc. i 1,2 p. proc.).