We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak w maju br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.