W czerwcu br. jednostki zajmujące się budownictwem, handlem hurtowym, a także informacją i komunikacją oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. W przypadku ostatniego z tych rodzajów działalności oceny przedsiębiorców są gorsze, a dla dwóch pierwszych zbliżone do prezentowanych w maju br. W pozostałych badanych obszarach formułowane opinie na temat sytuacji gospodarczej są niekorzystne. W sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano
największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w przypadku zakwaterowania i gastronomii największy jej spadek, odpowiednio o 18,3 i o 16,8. W przetwórstwie przemysłowym i handlu detalicznym wartość tego wskaźnika jest zbliżona do odpowiedniej z maja br.