W maju br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. W sekcji informacja i komunikacja odnotowano największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 11,9 w skali miesiąca. Bardziej pesymistycznie niż w kwietniu br. oceniają koniunkturę podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym. Mimo utrzymanych negatywnych opinii, największy wzrost wskaźnika odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa — o 17,6 w skali miesiąca. Poprawę nastrojów gospodarczych zaobserwowano także wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w budownictwie. Wśród tych jednostek opinie odnośnie koniunktury są optymistyczne. Również podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia formułują pozytywne oceny, na poziomie niezmienionym wobec tego z kwietnia br.