W listopadzie poprawa nastrojów była widoczna w ocenie koniunktury wyrażonej przez podmioty w sekcjach: budownictwo, handel detaliczny, transport i gospodarka magazynowa. W przypadku tej ostatniej wskaźnik był wyższy o 8,6 p.proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy spadek, o 4,7 p.proc., odnotowano dla wskaźnika w sekcji informacja i komunikacja.
Obecna wartość tego wskaźnika to 18,3. Tylko w przypadku zakwaterowania i gastronomii przedsiębiorcy ocenili koniunkturę podobnie jak w poprzednim miesiącu.