We wrześniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są korzystne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakresie
informacji i komunikacji. Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 6,7). Największe pogorszenie ocen zanotowano w opiniach formułowanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w handlu hurtowym – spadek wartości tego wskaźnika o 6,4 w porównaniu z sierpniem br. Podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, transportem i gospodarką magazynową, a także handlem detalicznym oceniają koniunkturę negatywnie.