W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących handel hurtowy.
Największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,4 w porównaniu z lutym br. Korzystne oceny, choć na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca, formułują również przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, a także informacja i komunikacja. Największe pogorszenie opinii odnotowano wśród podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – spadek wartości wskaźnika o 8,8 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek opinie odnośnie sytuacji gospodarczej są pesymistyczne. Również podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa oraz handlu detalicznego oceniają koniunkturę negatywnie, odpowiednio na poziomie wyższym oraz zbliżonym do tego z ubiegłego miesiąca.