W lutym br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie przez jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego oraz informacji i komunikacji. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne. W przypadku trzech z nich (przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel detaliczny) wartość oceny jest zbliżona do odpowiedniej ze stycznia br. Poprawa nastrojów odnośnie sytuacji gospodarczej jest widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z ubiegłym miesiącem odpowiednio o 8,9 oraz 7,4.